注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小小向日葵

做一株向日葵,阳光、开朗、坚强,在太阳的照耀下成长。

 
 
 

日志

 
 

拼音拼读练习  

2012-09-19 22:07:16|  分类: 知识海洋 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

拼音拼读练习

(请小朋友按照教学进度,进行相应的拼读练习,要求声音响亮,正确、流利)

 

一、单韵母四声练习:

ā   á   ǎ   à       ō  ó  ǒ  ò       ē  é  ě  è

   ī   í   ǐ   ì       ū  ú  ǔ  ù       ǖ  ǘ  ǚ  ǜ

 

á      ó       é         í        ú       ǘ

   ǎ      ǒ       ě         ǐ        ǔ       ǚ

 

á  à    ó  ò    é  è     í   ì    ú  ù     ǘ  ǜ

   á  ǎ    ó  ǒ    é  ě     í   ǐ    ú  ǔ     ǘ  ǚ

二、单韵母拼读练习:

  b  p  m  f

                   

bà ba    mā ma    bó bo    fù mǔ    mì mì    pí pa

       

pó po    bú pà     mǎ pi    pù bù    bī pò    pú fú

    

  d   t   n   l

            

dà mā   là bǐ    ní tǔ     mǎ    fā dá     lǐ fà

   

dà lù    dà dì    fù lì     fù nǚ     fù nǚ     dà fó

   

nǎ    mù dì    dá fù    dā lā     lǎ     tà bù

 

fú lì    mó lì    bō li     mǔ nǚ    tǔ dì      bì lǜ

   

  g   k   h

             

lǚ kè  gū gu   gē ge   hǔ pí   kē lì    kè fú

 

hú li  hé gé    kè kǔ    kè tí    kě lè    dǎ

   

kū kū tí tí       hé hé mù mù

 

  三拼音拼读练习(1):

                       

huó pō   hé huā    mí huò   huā duǒ   fā huǒ

   

duǒ bì    huà huà      hú luó bo    duō me dà  

   

tuō tuō lā lā        huā huā lǜ lǜ

  

   j   q   x

             

jī qì    jī hū   lā jī    jī mù    jí tǐ     jì lù

 

qí mǎ  qí tè   hú xū   xī qí     gē qǔ   fù xí   mǎ xì

   

   三拼音拼读练习(2):

                          

jiā fù     jià gé     jú huā     jiā fǎ     huǒ jù 

 

xiā mi    xià dá     xià hu     xǔ duō    xī guā    

 

   z   c   s

             

zá pò   fǎ zé   zǐ   zǔ fù  zì sī    sī    fù sū

   

jì cè   cǐ   cì   zī   dǔ sè   sù dù   pú sa

 

   三拼音拼读练习(3):

                         

jiā zá    jiā zú     pó suō    suǒ qǔ    luó sī

 

sǎ tuo    cè suǒ    zuò huà  jiā zuò   luō suo

   

   zh  ch  sh  r

                   

chā cuò   nǎi chá    mǎ chē   chū qù   zhí shù   zuò zhě

    

chī    chǐ    chū sè    shà shí    shī   zhí

   

shā tǔ    shā bù   shī    dú shé         rǔ guǒ  

    

jià shǐ    shū shu  zhù hè    rè qì     zhī ma   zhī shi

    

   三拼音拼读练习(4):

                          

chuò qì   jiǎ ruò    shuā guō   shuō huà   shuò guǒ

    

zhuǎ zi   shū zhuō  zhuó mó    zhuā zhù     

 

   y  w  

      

wā kǔ   wá wa   jī wō   shì   wū    wù  

   

wū    wǔ shù  yā lì   chǐ    wǔ    wǒ guó

 

 

三、复韵母四声练习:

  āo  áo   ǎo  ào        ōu  óu  ǒu  òu

 

  ēi   éi   ěi   èi                 

 

                            

 

四、复韵母拼读练习:

   ai

   

dài lù    hǎi shī     sāi zhù    lài pí     wài guó

 

mài lì    chái huo   huái yí    kuài lè    wāi qū

 

wú kě nài hé      xǐ nù āi lè       lái lái qù qù

 

   ei

   

bèi ké    fēi jī    shì fēi   qī hēi    dǎ léi    wēi wǔ

   

gěi bù gěi     méi fēi sè wǔ    pèi fú     mài guó zéi

   

měi lì    shì shéi     mèi mei     nèi yī    qì wèi

   

   ui

    

duì cuò    duì wǔ    yī guì     shí huī     huí jiā  

 

kāi huì    zhì huì    wǔ shuì    huā ruǐ    shuǐ chē

 

zhuī suí   zuì dà    zuǐ ba     tǔ duī     wū guī

 

   ao

    

ào mì    shū bāo   hǎo chù   wǔ dǎo   gāo dī   huā māo

 

zǎo cāo   cài dāo    sī háo    lǎo shī    yào shi

 

dà nǎo    pǎo bù    zháo jí    fā shāo   wài biǎo

 

liǎo jiě      huǒ miáo    xiǎo niǎo     tiào wǔ 

 

dú mù qiáo    chē piào     diào yú       jiāo ào

 

 

   ou

    

chōu dǎ   tǔ dòu   shì fǒu    huā gǒu   hóu zi   zhōu dào

 

hǎi ōu   shǒu zú   ké sòu    tóu nǎo   yǒu hǎo   yǔ zhòu

   iu

   

hē jiǔ   jiù jiu    liǔ shù    niú pí     qiū jì

 

xiū xī   xiū chē   yōu xiù    tǔ qiū    pí qiú

 

   ie

   

tè bié    diē die   jiē dào    jiě jie    piě nà

 

niè shǒu niè jiǎo    yí qiè    qié zi     shù yè

 

 

   üe

    

kǒu jué   lüè duó   má què   quē shǎo   xǐ què

 

yuè    fēi yuè    yù yuē    yuè

 

 

五、特别韵母四声练习:

ēr     ér     ěr      èr

六、特别韵母拼读练习:

xiǎo hái ér     féi tóu dà ěr     dì èr cì

 

 

七、前鼻韵母四声练习:

  ān    án     ǎn     àn        

 

  ēn    én     ěn      èn      

 

  īn     ín     ǐn      ìn

 

  ūn    ún     ǔn     ùn

 

  ǖn    ǘn     ǚn     ǜn

 

八、前鼻韵母拼读练习:

  an

   

hé àn    bān jí     càn làn   pào dàn    jī dàn    chī fàn

 

gān bēi   hǎo hàn    kàn shū    kuài màn    nán běi

 

yǔ sǎn    gāo shān   tàn qì    wǎn fàn    tǎo yàn

 

zàn xǔ    zhǎn lǎn

 

 

   三拼音拼读练习

                    

biàn huà   chuǎn qì   táo cuàn    yǔ diǎn    kāi guān 

 

duǎn kù    nuǎn huo   qī piàn     qián hòu    tiān qì

 

ruǎn ruò   kàn jiàn    pí juàn    tuán jié    xiàn mù

 

huān huān xǐ xǐ    kuān kuò      xǐ liǎn    zuān yán

 

tián suān kǔ là    tiāo xuǎn       yuán quān

  

   en

   

 bēn pǎo   zǎo chén   ēn rén   fēn shù   kěn qiǔ    wēn dù

 

shù gēn   hěn hǎo   nèn lǜ   pēn huǒ   rén kǒu   zhēn zhū

 

   in

   

lái bīn    jīn tiān    sēn lín    rén mín

 

pīn bǎn    qīn rè     yīn yuè

 

  

   un

   

chūn tiān   dǎ dǔn    fān gǔn    hūn  àn    tūn mò

 

kùn nan    tǎo lùn    shī rùn     zǐ sūn    zūn shǒu

 

 

   ün

   

jūn duì     rén qún     xún zhǎo    bái yún

 

九、后鼻韵母四声练习:

  āng  áng  ǎng  àng     ōng  óng  ǒng  òng     

 

  ēng  éng   ěng  èng     īng   íng  ǐng   ìng

 

十、后鼻韵母拼读练习:

  ang

    

bāng máng    zhuō mí cáng    chǎng duǎn    mǐ tāng

 

dàng qiū qiān   lóu fáng   tǔ rǎng   féi pàng   wàng jì

 

háng jiā   jiàn kāng   dà huī láng   gǎng kǒu   hǎi yáng

 

sǎng zi     shàng xià     gèng shàng yī céng lóu

 

 

   eng

     

diàn dēng    guā fēng    zuò mèng    chéng shì

 

méng méng xì yǔ    néng gàn      péng yǒu    táng sēng

 

téng bù téng      hán lěng       zhèng hǎo 

 

réng rán      bái tóu wēng       zēng jiā 

   ing

    

shēng bìng     tóu dǐng     běi jīng     mìng lìng

 

qīng cǎo    qīng tíng    tīng yī tīng    xīng xing

 

huān yíng       níng mǎo jīn        huā píng 

 

 

   ong

     

mào chōng    cǎo cóng    dōng tiān    gōng rén 

 

shuǐ lóng tóu    nóng mín    róng yì     tóng yì 

 

yǒng gǎn      huǒ hóng     kōng qì     zǒng jié

 

sōng shǔ      zhōng jiān     nào zhōng

 

 

   三拼音拼读练习

                   

chuāng hu     fēng guāng      shuō huǎng

 

jiǎng zhuàng      yǎn kuàng      míng liàng

  

xióng māo      zhuāng jia       huā xiāng 

 

qǐ chuáng      guǎng dà      dà xiàng       xiōng dì 

 

liáng shuǎng        xiāng xìn      huà zhuāng

 

yīng xióng      liáng shí       shǒu qiāng      pín qióng

 
  评论这张
 
阅读(1617)| 评论(4)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018